Teraz nahráva.
Prosím čakajte.

+421 907 069 628

slovakmedia.bb@gmail.com

Kontakt

HomeKontakt
HomeKontakt

Radi vám poskytneme viac informácií.
Stačí nás kontaktovať

 

SLOVAK MEDIA TRADE, s.r.o.

Tatranská 6313/15,
974 11 Banská Bystrica,
Slovenská republika

IČO: 47 385 278
DIČ: 2023843063

+421 907 069 628

media@slovakmedia.eu

Spoločnosť nie je platiteľom DPH a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 24794/S

Mgr.art. JAROSLAV PAVLÍK
konateľ

×
O B E C N Á e-P O Š T A
N A J L E P Š I A  V O Ľ B A
na vaše starosti
OP logo
O D O Š L I T E   O Z N A M   U Ž  D N E S
a poraďte sa medzi sebou ...

K l i k n i
Ďalšie služby
 
 G R A F I C K É   N Á V R H Y
P R O P A G A Č N Á  V I D E O  T V O R B A
D O K U M E N T A Č N É    Z Á Z N A M Y
R E P O R T Á Ž N A    F O T O G R A F I A
P L A G Á T Y
 
Kontaktujte nás:
m e d i a @ s l o v a k m e d i a . e u