Teraz nahráva.
Prosím čakajte.

+421 907 069 628

slovakmedia.bb@gmail.com

Reportážna fotografia

HomeFotografiaReportážna fotografia
HomeFotografiaReportážna fotografia

Fotografická tvorba súčasnej spoločenskej, kultúrnej a sociálnej oblasti v rodine a spoločnosti. Zachytávame okamih pravdy a skutočnosti. Ten pretavíme do emócie, alebo informácie. Z jednotlivých fotografií môžeme vytvoriť súbor s ideovou, alebo obrazovou skladbou. Tlač fotografií zabezpečujeme do formátovej veľkosti 30 x 45 cm.

  • PRINTOVÉ SPRAVODAJSTVO
  • DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA
  • SPOLOČENSKÁ FOTOGRAFIA

Ponuka

Reportážna fotografia  9 x 13
Reportážna fotografia10 x 15
Reportážna fotografia13 x 18
Reportážna fotografia15 x 20
Reportážna fotografia20 x 30
Reportážna fotografia30 x 45

 

Ukážka našej práce

banner Kontaktujte nás

×
O B E C N Á e-P O Š T A
N A J L E P Š I A  V O Ľ B A
na vaše starosti
OP logo
O D O Š L I T E   O Z N A M   U Ž  D N E S
a poraďte sa medzi sebou ...

K l i k n i
Ďalšie služby
 
 G R A F I C K É   N Á V R H Y
P R O P A G A Č N Á  V I D E O  T V O R B A
D O K U M E N T A Č N É    Z Á Z N A M Y
R E P O R T Á Ž N A    F O T O G R A F I A
P L A G Á T Y
 
Kontaktujte nás:
m e d i a @ s l o v a k m e d i a . e u