Teraz nahráva.
Prosím čakajte.

+421 907 069 628

slovakmedia.bb@gmail.com

Propagačná fotografia

HomeFotografiaPropagačná fotografia
HomeFotografiaPropagačná fotografia

Fotograf pracuje v rôznych modifikáciách a prostrediach.. Úžitková, Propagačná alebo reprodukovaná fotografia. Ide o fotografovanie plagátov a letákov s dôrazom na kvalitu a estetiku predvádzanej technológie, výrobkov, alebo služieb. Súčasťou práce je svietenie, aranžovanie a digitálna úprava Sme kreatívny. Našou prioritou je ponúkať partnerom hodnoty v oblasti ponuky, predaja a prezentácie. Ide o grafické návrhy:

  • PLAGÁTOV
  • LETÁKOV
  • PROSPEKTOV
  • WEB BANNEROV

Cenník

Propagačná fotografia9 × 13
Propagačná fotografia10 × 15
Propagačná fotografia13 × 18
Propagačná fotografia15 × 20
Propagačná fotografia20 × 30
Propagačná fotografia30 × 45
 
Plagát A2 (420 × 594)
Plagát A3 (297 × 420)
Plagát A4 (210 × 297)
Plagát A5 (148 × 210)
 
Grafické a retušovacie práce10,00 € / hod.
Úprava fotografií - Adobe Photoshop CS315,00 € / hod.
 
Návrh podkladu pre leták A4, A5dohodou
Návrh podkladu logadohodou


Ukážka našej práce

banner Kontaktujte nás

×
O B E C N Á e-P O Š T A
N A J L E P Š I A  V O Ľ B A
na vaše starosti
OP logo
O D O Š L I T E   O Z N A M   U Ž  D N E S
a poraďte sa medzi sebou ...

K l i k n i
Ďalšie služby
 
 G R A F I C K É   N Á V R H Y
P R O P A G A Č N Á  V I D E O  T V O R B A
D O K U M E N T A Č N É    Z Á Z N A M Y
R E P O R T Á Ž N A    F O T O G R A F I A
P L A G Á T Y
 
Kontaktujte nás:
m e d i a @ s l o v a k m e d i a . e u